Zadania Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. z późn. zm.), należy w szczególności:

  1. Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania.
  3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.
  5. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z miejskiego programu w Mieście Nowy Targ.

 

Skład Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu

Edyta Garb

Agnieszka Zmarzlińska​

Justyna Jaskierska​

Ewa Borowicz​

Jolanta Brzyzek​

Robert Stasik​

 

Dokumenty do pobrania

Przewiń na górę